Algemene voorwaarden

Stichting Kinderopvang Rhenen is lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang en hanteert de door hen opgestelde algemene voorwaarden. Deze ontvang je samen met de plaatsingsovereenkomst. Daarnaast hanteert SKR nog een aantal aanvullende voorwaarden. Zowel de algemene voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang als de aanvullende voorwaarden van SKR vind je hieronder.

Heeft u een vraag of een opmerking?

Neem contact op

De algemene voorwaarden Brancheorganisatie Kinderopvang en de onderstaande aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van de plaatsingsovereenkomst van Stichting Kinderopvang Rhenen.

Algemene voorwaarden Brancheorganisatie Kinderopvang

Via onderstaande link kun je de algemene voorwaarden voor kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang bekijken van Brancheorganisatie Kinderopvang.


Aanvullende voorwaarden Stichting Kinderopvang Rhenen

Artikel 1. Plaatsingsovereenkomst

De ouder(s)/verzorger(s) (hierna: ouder) kan zijn/haar kind(eren) inschrijven via de website www.www.kinderopvangrhenen.nl of middels contact met het Centraal Bureau. Wanneer SKR een kindplaats beschikbaar heeft, ontvangt de ouder een plaatsingsovereenkomst met daarin een aanbod.

Als de ouder binnen de genoemde reactietermijn akkoord gaat met de plaatsingsovereenkomst, dan wordt deze door middel van de (digitale) ondertekening door de ouder automatisch omgezet in een definitieve plaatsingsovereenkomst. De datum van ondertekening door de ouder is de ingangsdatum van de overeenkomst tussen SKR en de ouder. Een ondertekend exemplaar van de plaatsingsovereenkomst dient in het bezit van de SKR te zijn voor het eerste wenmoment.

De opvang begint met een wenperiode welke niet in rekening gebracht wordt. De ingangsdatum van de plaatsingsovereenkomst verschilt met de aanvangsdatum. De reden hiervoor is dat de wenperiode voorafgaand aan de aanvangsdatum van de plaatsing moet vallen. De facturatie gaat in vanaf de aanvangsdatum van de plaatsing. De aanvangsdatum is opgenomen in de plaatsingsovereenkomst.

Door middel van het (digitaal) ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst geeft de ouder aan kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden, de aanvullende voorwaarden en de privacyverklaring van SKR.

Artikel 2. Annulering

Annulering dient schriftelijk dan wel digitaal plaats te vinden. Vanaf het moment van ondertekening van de plaatsingsovereenkomst tot de aanvangsdatum heeft de ouder de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren. SKR stuurt aan de ouder een schriftelijke bevestiging van de annulering.

De annuleringskosten bedragen:

  • bij annulering meer dan één maand voor de aanvangsdatum: € 65,-
  • bij annulering binnen één maand voor de aanvangsdatum: de voor deze maand
      verschuldigde opvangkosten.

Artikel 3. Opzegging

Een kindplaats of een deel daarvan kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegging kan ingaan op elke gewenste dag van de maand. Een plaatsingsovereenkomst voor de dagopvang of peuteropvang loopt tot de dag van de vierde verjaardag van het kind. Een kind dat op de dagopvang of peuteropvang is geplaatst stroomt niet automatisch door naar de buitenschoolse opvang. De ouder dient het kind hier apart voor aan te melden.

Artikel 4. Facturatie en incasso

In de plaatsingsovereenkomst wordt het aantal uren opvang per maand, het gemiddelde uurtarief en de maandprijs vermeld. Indien van toepassing kan de ouder het aantal opvanguren per maand gebruiken om kinderopvangtoeslag (hierna: KOT) aan te vragen bij de Belastingdienst via www.mijntoeslagen.nl. De tarieven van SKR zijn te vinden op de website van SKR.

Het aantal opvanguren per jaar vormt de basis voor de facturatie. Bij alle vormen van dienstverlening van SKR wordt er per maand één/twaalfde (1/12) deel van het aantal uren in rekening gebracht dat op jaarbasis is afgesproken. Hiermee ontvangt de ouder bij een gelijkblijvende afname twaalf gelijke facturen. Het kan hierdoor voorkomen dat de ouder in een bepaalde periode geen opvang afneemt maar wel een factuur ontvangt.

Extra opvang die buiten de plaatsingsovereenkomst wordt afgenomen en in rekening wordt gebracht is van invloed op de jaarafrekening van de KOT van de Belastingdienst. In de jaaropgave van SKR over het afgelopen jaar, zijn al deze extra gefactureerde opvanguren vermeld. De ouder kan gedurende het jaar bij de Belastingdienst aangeven wanneer er extra gefactureerde opvanguren worden afgenomen zodat de KOT tussentijds wordt aangepast.

Zowel de uitbetaling van de KOT door de Belastingdienst als de betaling aan SKR geschiedt vooraf. De ouder heeft de (concept)factuur in de maand voorafgaand aan de te betalen maand inzichtelijk. Bijvoorbeeld: rond 20 januari krijgt de ouder de factuur voor februari inzichtelijk en ontvangt de KOT. Middels automatische incasso worden de kosten voor de opvang maandelijks omstreeks de 26e van de maand voorafgaand aan de maand waarop de betaling betrekking heeft door SKR automatisch geïncasseerd. Door ondertekening van de plaatsingsovereenkomst tekent de ouder tevens voor akkoord voor automatische incasso.

Vanwege de machtiging voor automatische incasso dient de ouder er te allen tijde voor te zorgen dat er voldoende saldo op de betreffende bankrekening aanwezig is. Wanneer de automatische incasso niet mogelijk is, krijgt de ouder een melding storno incasso. Dit betekent dat de poging tot afschrijving niet gelukt is. Bij SKR wordt de factuur als onbetaald gemarkeerd. De ouder heeft dan de gelegenheid de betreffende factuur alsnog zelf te voldoen binnen de voorwaarden van de incassoprocedure van SKR.

Het openstaande bedrag dient altijd betaald te worden, ook na eventuele opzegging of stopzetting van de plaatsing. Bij verder in gebreke blijven kan de vordering uit handen gegeven worden aan een incassobureau. Bijkomende kosten en gevolgen hiervan komen voor rekening van de ouder overeenkomstig artikel 17 van de algemene voorwaarden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

De kinderen vallen tijdens de opvanguren onder de door SKR afgesloten ongevallenverzekering. De ouder is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. SKR heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Verzekerd zijn personeelsleden, stagiaires en vrijwilligers ten aanzien van de werkzaamheden die zij voor SKR verrichten. Verzekerd is letselschade en schade aan eigendommen van derden toegebracht door verzekerden.

De aansprakelijkheid van SKR voor schade is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft. De polisvoorwaarden van deze verzekeringen kunnen op verzoek van de ouder worden ingezien.

SKR sluit iedere aansprakelijkheid voor beschadiging of verlies van persoonlijke eigendommen uit. SKR kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het kapot gaan, vies worden of kwijtraken van kleding en sieraden of andere eigendommen van een kind. Of voor schade/letsel dat ontstaat door de sieraden bij een kind zelf, bij een ander kind of een medewerker. SKR hanteert een aantal protocollen die door ouders ondertekend dienen te worden gedurende het intakegesprek.

Artikel 6. Kwaliteit

SKR verbindt zich aan de kwaliteitsafspraken zoals die vastgelegd zijn in het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (hierna: IKK) en de nieuwe Wet IKK, AMvB en regeling kwaliteit. Deze zijn in te zien op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 7. Nationale feestdagen en spelregels tegoed

SKR is gesloten op nationale feestdagen. Het gaat om de volgende dagen: eerste en tweede kerstdag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Koningsdag, eens in de vijf jaar 5 mei (gerekend vanaf 2010), Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag. SKR hanteert spelregels met betrekking tot inzet van ontstane tegoeden voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag. De betreffende ouders worden hierover in een apart document geïnformeerd.

Artikel 8. Geheimhouding

SKR en ouders verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de plaatsing van een kind of uit enige andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Bescherming persoonsgegevens

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming registreert SKR enkel gegevens noodzakelijk voor haar bedrijfsvoering en/of vanwege een wettelijke plicht. De ouder geeft door ondertekening van formulieren, protocollen en overeenkomsten toestemming aan SKR om in de ondertekende documenten opgenomen persoonlijke gegevens te verwerken. SKR bewaart de persoonsgegevens gedurende de daarvoor vastgestelde wettelijke termijn of gedurende de termijn die noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

SKR werkt met een elektronisch kind-planningssysteem (www.nanny4all.nl). De database binnen het pakket bevat onder andere de door de ouder verstrekte medische gegevens (bijv. gegevens rondom eventuele allergieën) en of het kind wel of niet deelneemt aan het Rijksvaccinatieprogramma. Het kind-planningssysteem wordt deels buiten de EU ontwikkeld en getest. In overeenstemming met de AVG heeft SKR hiertoe met de ontwikkelaar een verwerkersovereenkomst gesloten conform de richtlijnen van de EU inclusief een EU modelovereenkomst inzake dataprotectie. De privacyverklaring van SKR is te vinden op de website van SKR.

Artikel 10. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere niet voorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst kan worden vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door SKR niet vermeden kon worden of voorzienbaar was, tenzij deze omstandigheid op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvatting voor rekening van SKR dient te blijven. Onder overmacht wordt mede verstaan oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen en weersinvloeden.

Wanneer SKR haar dienstverlening niet kan verlenen als gevolg van overmacht, kan de ouder geen aanspraak maken op restitutie van betaling. In geval van overmacht, zal SKR zo snel mogelijk, in overleg, zoeken naar een passend alternatief voor de opvang.