Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Heeft u een vraag of een opmerking?

Neem contact op

Privacyverklaring Stichting Kinderopvang Rhenen

Stichting Kinderopvang Rhenen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SKR houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SKR zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover dan horen wij dit graag.

Verwerking van persoonsgegevens van ouders / verzorgers en kinderen

Persoonsgegevens van klanten worden door SKR verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: uitvoering geven aan de plaatsingsovereenkomst Kinderopvang. De grondslag voor deze persoonsgegevens is de oveareengekomen plaatsingsovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SKR de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Adres en woonplaats;
 • Geboortedatum en plaats;
 • Bijzonderheden m.b.t. voeding, allergieën en vaccinaties van het kind;
 • School waar het kind naartoe gaat;
 • BSN nummer;
 • Bankrekeningnummer ouder/verzorger;
 • Noodadressen en -gegevens.

Uw persoonsgegevens worden door SKR opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen ten behoeve van de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers en leerlingen

Persoonsgegevens van medewerkers worden door SKR verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de arbeidsovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SKR volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door SKR opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen ten behoeve van de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door SKR verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de overeengekomen opdracht. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SKR de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer (zakelijk);
 • E-mailadres (zakelijk);
 • Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door SKR opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen ten behoeve van de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door SKR verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn of digitaal. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SKR de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door SKR opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een lobbycontact en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als het noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of vanwege een wettelijke verplichting. Zo maken wij t.b.v. ouders/verzorgers gebruik van een partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving van het planningsprogramma en het ouderportaal;
 • het verzorgen van de internetomgeving van het kindvolgsysteem;
 • het debiteurenbeheer, incasso.

Zo maken wij t.b.v. medewerkers/organisatie gebruik van een partij voor:

 • Verzekeringen;
 • Pensioenen;
 • Arbo;
 • Het verzorgen van de salarisadministratie, het samenstellen van de jaarrekeningen en de aangiften inkomstenbelasting.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is de Belastingdienst die maandelijks gegevens van ouders bij ons opvraagt ( o.a. adresgegevens, BSN nummers, factuurbedragen, aantal dagdelen). In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft, bijvoorbeeld bij de overdracht naar de basisschool.

Binnen/buiten de EU

SKR werkt met een elektronisch kind-planningssysteem (www.nanny4all.nl). Het kind planningssysteem wordt deels buiten de EU ontwikkeld en getest. In overeenstemming met de Algemene verordening Gegevensbescherming heeft SKR hiertoe met de ontwikkelaar een verwerkersovereenkomst gesloten conform de richtlijnen van de EU inclusief een EU Modelovereenkomst inzake dataprotectie.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor een wettelijk kader geldt, bijvoorbeeld de Belastingdienst, dan wel indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

SKR bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens SKR van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren  en zorgen voor het versleutelen van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met ons.

Contactgegevens

Stichting Kinderopvang Rhenen
Acacialaan 11a
3911 GD  Rhenen

0317 681050
info@www.kinderopvangrhenen.nl